Privacyverklaring & Cookies

NRC Webwinkel is onderdeel van Mediahuis NRC BV. Mediahuis NRC BV verzorgt de retail activiteiten en exploiteert de webwinkel www.nrcwebwinkel.nl. Mediahuis NRC BV gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar klanten en bezoekers van de webwinkel. De gegevensverwerking is door Mediahuis NRC BV gemeld bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

 

NRC Handelsblad, nrc.next, nrc.nl en NRC De Week zijn uitgaven van Mediahuis NRC BV. In deze Privacyverklaring licht Mediahuis NRC BV toe hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van haar abonnees en andere gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten.

Welke soorten gegevens worden verwerkt?

In het kader van alle online en offline dienstverlening kan Mediahuis NRC BV gegevens verwerken van haar abonnees, haar klanten en andere bezoekers/gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten, zoals apps, (mobiele) websites en webwinkels maar ook evenementen, acties, prijsvragen en enquêtes.

Welke gegevens wij verzamelen hangt af van het afgenomen product en/of dienst en kunnen zowel persoonsgegevens omvatten alsook andere gegevens. Mocht u specifieke informatie over de over u bekende persoonsgegevens willen inzien neem contact op met privacy@nrc.nl.

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt

Mediahuis NRC BV verwerkt gegevens voor verschillende doeleinden.

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van (abonnee)overeenkomst.
  • Het toezenden van nieuwsbrieven, het verbeteren van en analyseren van (mobiele) (website) diensten.
  • Het voorkomen van fraude en strafbare feiten.
  • Voor marketingdoeleinden.
  • Om te voldoen aan de op NRC Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Verder kunnen deze gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van NRC Media. Hierbij tracht NRC Media rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt u dit aangeven via privacy@nrc.nl. In iedere e-mail wordt steeds de mogelijkheid opgenomen om u hiervoor uit te schrijven.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Mediahuis NRC BV verstrekt deze gegevens alleen aan derden voor zover dit Mediahuis NRC BV op basis van privacywetgeving is toegestaan.Mediahuis NRC BV deelt gegevens met leveranciers om onze diensten mogelijk te maken, zoals met leveranciers voor bezorging en leveranciers van softwaresystemen. Mediahuis NRC BV verkoopt geen persoonsgegevens aan derden partijen. Mediahuis NRC BV streeft ernaar om geen persoonsgegevens buiten de EU te verwerken.

Op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?

Mediahuis NRC BV verwerkt uiteraard alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan.

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met de lezer/klant/gebruiker. Zo heeft Mediahuis NRC BV adres gegevens nodig voor de bezorging van de krant of van producten uit de webshop.
  • Bij een wettelijke verplichting. Zo moeten factuurgegevens voor fiscale doeleinden minimaal 7 jaar bewaard worden.
  • Bij een gerechtvaardigd belang. Dit kan zijn omwille van het verbeteren van onze dienstverlening of het voor doen van bepaalde marketingactiviteiten.
  • Op basis van toestemming. Indien geen van bovenstaande punten van toepassing zijn verwerken we persoonsgegevens alleen na toestemming. Een voorbeeld hiervan is het inschrijven op bepaalde (commerciële) nieuwsbrieven.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Mediahuis NRC BV verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens die wij verwerken in het kader van een klantrelatie verwerken wij in de regel niet langer dan zeven jaar nadat het laatste klantcontact heeft plaatsgehad en waar van toepassing/mogelijk korter.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Waar mogelijk worden gegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd verwerkt.

Hoe wordt omgegaan met klikgedrag en cookies

Op de (mobiele) websites van Mediahuis NRC BV worden (met behulp van cookies en andere volgmethodes) bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Meer informatie over het gebruik van cookies en andere trackingtechnologie.

Hoe werkt de privacy bij links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan privacy@nrc.nl.

Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacy beleid dan kunt u deze mailen naar privacy@nrc.nl of sturen naar Mediahuis NRC BV, Postbus 20554, 1001 NN Amsterdam.

Amsterdam, 
Mediahuis NRC BV

Back to top